Logo Westlogic

Ochrana oznamovatelů
(whistleblowing)

Společnost Westlogic s.r.o. se sídlem Olomoucká 267/29, 746 01 Opava, IČO: 27609057, v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon“) a Pravidel oznamování protiprávních jednání, zavedla vnitřní oznamovací systém, kam lze podat oznámení o možném protiprávním jednání v rozsahu dle §2 odst. 1 zákona. k rukám příslušné osoby.

Oznámení lze učinit kterýmkoli z těchto způsobů: 

  1. zprávou elektronické pošty zaslanou na adresu whistleblowing@westlogic.eu,
  2. osobně na žádost oznamovatele po dohodě s příslušnou osobou v určený čas, nejpozději však do 14 dnů ode dne kontaktování příslušné osoby. O podání se učiní písemný zápis, příp. se souhlasem oznamovatele hlasový záznam, jímž se rozumí zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. 

Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Informace o totožnosti oznamovatele a též i osoby, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, nebo osoba blízká k oznamovateli (a dále dle § 4 odst. 2 zákona, jen jako „spřízněná osoba“), je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů, o čemž vždy předem oznamovateli a spřízněnou osobu vyrozumí. Oznamovateli i osobě spřízněné přísluší ochrana před jakýmkoliv odvetným opatřením ze strany společnosti. Tato ochrana však nepřísluší v případě vědomě nepravdivého oznámení.

Oznámení o možném protiprávním jednání lze učinit též externě, prostřednictvím zabezpečeného formuláře pro učinění oznámení Ministerstva spravedlnosti, a to na webových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/